Fregatte Bremen

First Of Class - First Class

Matrose
Obergefreiter
Gefreiter
Maat
Obermaat
Bootsmann (Btsm)
Hauptbootsmann (HBtsm)
Oberbootsmann (OBtsm)
Stabsbootsmann (StBtsm)
Oberstabsbootsmann (OStBtsm)
Leutnant Zur See (LtzS)
Kapitänleutnant (KptLt)
Oberleutnant Zur See (OLtzS)
Korvettenkapitän (KKpt)
Kapitän zur See (KptzS)
Fregattenkapitän (FKpt)
Natural World RapidWeaver theme by ThemeFlood