Fregatte Bremen

First Of Class - First Class

Bremenlangweb

Die Besatzung am 23. Juni 2007

Kommandant: FKpt Andreas Jedlica

I. Offizier: FKpt Volker Blasche

HA 100

KptLt Rix
KptLt Ferand
OLtzS Kühnast

OBtsm Schneider
OBtsm Furcht
OBtsm Tronnier
Btsm Bäumer

OMaat Aschenbeck
OMaat Beutel
OMaat Butter
OMaat Drescher

HptGefr Bänisch
HptGefr Dell
HptGefr Keim
HptGefr Koch
HptGefr Kranz
HptGefr Krüger
HptGefr Lehmann
HptGefr Raber
HptGefr Rubanik

Ergänzung folgt...

HA 200

HA 400

HA 300

Natural World RapidWeaver theme by ThemeFlood